Het programma is inmiddels afgerond.

Eind juni 2020 kwam een einde aan een zeer bijzonder schooljaar. Een jaar waarin de aandacht voor gelijke kansen in het onderwijs nog groter werd. De coronacrisis legde de verschillen in kansen voor verschillende groepen kinderen bloot. De schoolsluiting pakte niet voor alle kinderen op dezelfde wijze uit. Er is veel aandacht geweest voor de thuissituatie van kinderen. Kunnen ouders helpen? Met het uitleggen van schoolwerk, of bijvoorbeeld het aanbrengen van structuur? Zijn er voldoende computers in huis en is er wel een wifi-verbinding? En biedt de woning voldoende ruimte voor iedereen om te kunnen werken?

Naast het bijspijkeren van de taal- en
rekenvaardigheid ook aandacht op de
brede ontwikkeling van de kinderen:
de West Academie Plus!

Sinds november 2020 verzorgt de Weekend Academie een aanvullend taal- en rekenaanbod voor basisschoolleerlingen van groep 4 tot en met groep 7. Met het aanvullend onderwijsaanbod ondersteunen wij de leerlingen bij het (verder) ontwikkelen van effectieve leerstrategieën, taal- en rekenvaardigheden en spelen in op de individuele behoeftes van de leerlingen door het aanbieden van één-op-één coaching. Binnen het aanvullend onderwijsaanbod ligt de focus op het spelenderwijs leren, waarbij gebruik wordt gemaakt van ondersteunende materialen zoals speelgeld, dobbelspellen en leeskalenders.

De leerlingen van groep 4/5 gaan tijdens het programma aan de slag met technisch lezen en kinderen uit groep 6/7 richten zich op het rekenen. Dit doen de leerlingen in subgroepen van maximaal 5 medeleerlingen onder begeleiding van een coach. Voorafgaand aan de eerste begeleiding worden de leerlingen door een onderwijsdeskundige.
ingedeeld op niveau.

Optioneel plusprogramma
Naast het bijspijkeren van de taal- en rekenvaardigheid zetten wij middels een plusprogramma tevens in op de brede ontwikkeling van de kinderen: de West Academie Plus. Het aanvullend onderwijsaanbod wordt hiermee met een uur verlengd om bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling met aandacht voor onder andere identiteit, toekomstperspectief en zelfredzaamheid. Extra ondersteuning die de kinderen een kans geeft het beste uit zichzelf te halen. Tijdens het plusprogramma staat verbreding en verdieping van het toekomstperspectief centraal. In dat kader vinden thema-activiteiten plaats over maatschappelijk relevante thema’s, is er beroepsoriëntatie en wordt er gewerkt aan het zelfinzicht van kinderen.

Aandacht voor ouderbetrokkenheid
aandacht voor ouderbetrokkenheid In het West Academie-programma is er extra aandacht voor ouderbetrokkenheid. Er worden – in overleg en indien gewenst – per programmaperiode ten minste drie gesprekken gevoerd met ouder(s) en kind gericht op kennismaking, voortgang en evaluatie. Daarnaast is er regelmatig contact met ouders om terugkoppeling te geven over de deelname van hun kind aan ons programma. De voortgang wordt dan na de programmadag aan de ouder(s) teruggekoppeld via ons volgsysteem. Optioneel kunnen we de aandacht voor ouderbetrokkenheid vergroten door het organiseren van ouderbijeenkomsten of het aanbieden van aanvullende, individuele coaching bij gezinnen met een grote(re) hulpvraag.

Doelen
Het primaire doel is om kinderen te versterken in hun taal-, reken- en studievaardigheden. Kinderen worden tijdens het programma hierin begeleid door de coaches, in groepsverband of indien gewenst 1-op-1. Daarnaast worden ze gecoacht bij hun persoonlijke, individuele vragen. Het tweede doel is de kinderen te versterken in hun sociale- en persoonlijke ontwikkeling en hun metacognitieve vaardigheden te trainen. Hier wordt tijdens het plusprogramma extra aandacht aan besteed.

Wil je meer weten over het project of ben je benieuwd naar de samenwerkingsmogelijkheden?

Neem contact met ons op!

Sharon Baljet
06-17 96 20 81
Sharon.Baljet@weekendacademie.nl